دوازدهمین مقاله فاز اول مطالعه چاپ

آقای دکتر رضوان و همکاران در این مقاله وضعیت ناخنک (Pterygium and Pinguecula) را در شهر شاهرود بررسی کردند شیوع ناخنک در شاهرود از سایر نقاط دنیا کمتر ولی از تهران بیشتر است. ناخنک در مردان و افراد با سواد پایین شایعتر بود. جزئیات بیشتر در مورد این مقاله در بخش مقالات قابل دسترسی است.